วิธีการตั้งค่าอีเมล์บน iPhone (POP/IMAP)

ขั้นตอนการตั้งค่าอีเมล์บน iPhone (POP)

1.เข้าเมนู Setting
2.เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail, Contact, Calendars

3.กดเลือกที่ Add Account

4.กดเลือกที่ Add Mail Account

5.กดเลือกที่ Other

6.กรอกรายละเอียดดังนี้
– Name: ชื่อผู้ใช้งาน
– Address: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
– Password: รหัสผ่านอีเมล์

7.กดปุ่ม Next

8.เลือกการตั้งค่า POP

9.กรอกรายละเอียดดังนี้
Incoming Mail Server
– Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า Ex. mail.ชื่อโดเมน.com
– User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
– Password: รหัสผ่านอีเมล์

Outgoing Mail Server
– Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก
– User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
– Password: รหัสผ่านอีเมล์

10.กดปุ่ม Save

11.กดปุ่ม Cancel

12.กดปุ่ม No

13.กดปุ่ม Save อีกครั้ง เพื่อบันทึกการตั้งค่าอีเมล์

14.เปิดใช้งานโปรแกรม Mail
15.กด Sync เพื่อรับอีเมล์

 ขั้นตอนการตั้งค่าอีเมล์บน iPhone (IMAP)

1.เข้าเมนู Setting
2.เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail, Contact, Calendars

3.กดเลือกที่ Add Account

4.กดเลือกที่ Add Mail Account

5.กดเลือกที่ Other

6.กรอกรายละเอียดดังนี้
– Name: ชื่อผู้ใช้งาน
– Address: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
– Password: รหัสผ่านอีเมล์

7.กดปุ่ม Next

8.เลือกการตั้งค่า IMAP

9.กรอกรายละเอียดดังนี้
Incoming Mail Server
– Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า Ex. mail.ชื่อโดเมน.com
– User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
– Password: รหัสผ่านอีเมล์

Outgoing Mail Server
– Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก
– User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
– Password: รหัสผ่านอีเมล์

10.กดปุ่ม Save

11.กดปุ่ม Cancel

12.กดปุ่ม No

13.กดปุ่ม Next อีกครั้ง และกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกการตั้งค่าอีเมล์

14.เปิดใช้งานโปรแกรม Mail

15.กด Sync ทางซ้ายมือ เพื่อรับอีเมล์

ที่มา
https://www.helpdesk.in.th/ss/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=293

About the Author