วิธีการตั้งค่าอีเมล์บน iPhone (POP/IMAP)

วิธีการตั้งค่าอีเมล์บน iPhone (POP/IMAP)

ขั้นตอนการตั้งค่าอีเมล์บน iPhone (POP)

1.เข้าเมนู Setting
2.เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail, Contact, Calendars

3.กดเลือกที่ Add Account

4.กดเลือกที่ Add Mail Account

5.กดเลือกที่ Other

6.กรอกรายละเอียดดังนี้
– Name: ชื่อผู้ใช้งาน
– Address: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
– Password: รหัสผ่านอีเมล์

7.กดปุ่ม Next

8.เลือกการตั้งค่า POP

9.กรอกรายละเอียดดังนี้
Incoming Mail Server
– Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า Ex. mail.ชื่อโดเมน.com
– User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
– Password: รหัสผ่านอีเมล์

Outgoing Mail Server
– Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก
– User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
– Password: รหัสผ่านอีเมล์

10.กดปุ่ม Save

11.กดปุ่ม Cancel

12.กดปุ่ม No

13.กดปุ่ม Save อีกครั้ง เพื่อบันทึกการตั้งค่าอีเมล์

14.เปิดใช้งานโปรแกรม Mail
15.กด Sync เพื่อรับอีเมล์

 ขั้นตอนการตั้งค่าอีเมล์บน iPhone (IMAP)

1.เข้าเมนู Setting
2.เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail, Contact, Calendars

3.กดเลือกที่ Add Account

4.กดเลือกที่ Add Mail Account

5.กดเลือกที่ Other

6.กรอกรายละเอียดดังนี้
– Name: ชื่อผู้ใช้งาน
– Address: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
– Password: รหัสผ่านอีเมล์

7.กดปุ่ม Next

8.เลือกการตั้งค่า IMAP

9.กรอกรายละเอียดดังนี้
Incoming Mail Server
– Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า Ex. mail.ชื่อโดเมน.com
– User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
– Password: รหัสผ่านอีเมล์

Outgoing Mail Server
– Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก
– User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
– Password: รหัสผ่านอีเมล์

10.กดปุ่ม Save

11.กดปุ่ม Cancel

12.กดปุ่ม No

13.กดปุ่ม Next อีกครั้ง และกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกการตั้งค่าอีเมล์

14.เปิดใช้งานโปรแกรม Mail

15.กด Sync ทางซ้ายมือ เพื่อรับอีเมล์

ที่มา
https://www.helpdesk.in.th/ss/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=293

การตั้งค่าอีเมล์ บน มือถือ ระบบ แอนดรอยด์ (Android)

การตั้งค่าอีเมล์ บน มือถือ ระบบ แอนดรอยด์ (Android)

การตั้งค่าอีเมล์ บน มือถือ ระบบ แอนดรอยด์ (Android) กรณีต้องการดูอีเมล์ผ่านมือถือระบบปฏิบัติการของ แอนดรอยด์
จะมีการตั้งค่าอีเมล์แบบ POP3 และ IMAP ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเน้นเป็นการสร้างอีเมล์แบบ POP3 เนื่องจากจะมีปัญหาในเรื่อง
ของการใช้งานอีเมล์น้อยกว่าแบบ IMAP

วิธีการตั้งค่าอีเมล์แบบ POP3 บนมือถือ ระบบ แอนดรอยด์ (Android)

1.  เข้าไปที่ไอคอนอีเมล์  

2.  เลือกที่ไอคอน เพิ่มบัญชี

3.  กรอกรายละเอียด ชื่ออีเมล์ และ รหัสผ่าน เช่น

E-Mail Address : sales@youdomain.com

Password : xxxxxxxxxx

4.  เลือก ประเภท การตั้งค่าอีเมล์ เป็นแบบ POP3

5.  กรอกรายละเอียด การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ขารับ อีเมล์ (Incoming Mail Server)

เช่น

ชื่อผู้ใช้อีเมล์ : sales@youdomain.com

รหัสผ่านอีเมล์ : xxxxxxxxx

POP3 เซิร์ฟเวอร์ : mail.youdomain หรือ เลขไอพี mail server เช่น 202.43.44.113

ชนิดระบบป้องกัน : ไม่มี (none)

พอร์ต (Port) : 110

ลบอีเมล์ออกจากเซิร์ฟเวอร์ : ไม่   (กรณีมีการใช้งานบัญชีอีเมล์นี้ผ่านอุปกรณ์หลายเครื่อง)

6.  กรอกรายละเอียด การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ขาส่ง (SMTP Outgoing Mail Server )

SMTP เซิร์ฟเวอร์ : mail.youdomain หรือ เลขไอพี mail server เช่น 202.43.44.113

ชนิดระบบป้องกัน : ไม่มี (none)

พอร์ต (Port) : 25

เลือก ต้องมีการลงชื่อ ก่อนการส่งอีเมล์ออก

ชื่อผู้ใช้อีเมล์ : sales@youdomain.com

รหัสผ่านอีเมล์ : xxxxxxxxx

7.  ตั้งค่าความถี่ในการตรวจสอบการรับอีเมล์ ตามต้องการ

8.  กรอกรายละเอียดอีเมล์ที่จะใช้แสดงตอนส่งอีเมล์ไปยังผู้รับปลายทาง